Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού στα πλαίσια των δράσεων του Υποέργου (ΥΕ1) “Συντονισμένες Ενέργειες για την Ολοκληρωμένη Προσέγγιση της ΚαΠα-Π” του Προγράμματος “Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη ∆ιερεύνηση, ∆ιάγνωση και ∆ιαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών” [Κωδ. 372071] διοργανώσε Συνάντηση Δικτύου με τίτλο:

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου 2 (ΥΕ2) “Κατασκευή, Ανάρτηση και Τεχνική Υποστήριξη e-ΕΣΑ ΚαΠα-Π” της Πράξης “Ολοκληρωµένη Προσέγγιση για τη ∆ιερεύνηση, ∆ιάγνωση και ∆ιαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραµέλησης Παιδιών” [κωδικός MIS 372071].

Το Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση και Παραμέληση Παιδιών (ΚαΠα-Π) δημιουργήθηκε για να παρέχει μια σύντομη αλλά πλήρη εικόνα του νομοθετικού πλαισίου και των προβλέψεων σχετικά με την ΚαΠα-Π σε κάθε επαγγελματία που ενδέχεται να εμπλακεί στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών.Το Ευρετήριο αποτελεί συνοδευτικό του Πρωτόκολλου Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχεί

Pages