ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Υπεύθυνος Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
Ιδρύθηκε το 1965 από το Σπύρο Δοξιάδη
Παρέχει εξειδικευμένο έργο πρόληψης και δημόσιας υγείας
Αναπτύσσει ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πεδίο της υγείας του παιδιού
Σήμερα είναι Ν.Π.Ι.Δ που επιχορηγείται από Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας
(πρώην Διεύθυνση Οικογενειακών Σχέσεων)
Από το 1977, εφαρμόζει προγράμματα έρευνας, δράσης, εκπαίδευσης επαγγελματιών και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με σκοπό τη μελέτη της ενδο-οικογενειακής βίας (ενεργητικής και παθητικής) απέναντι στα παιδιά καθώς και την πρόληψη της θυματοποίησής τους
Από το 1988 λειτουργεί και ως Κέντρο Μελέτης και Πρόληψης της Κακοποίησης / Παραμέλησης (Κέντρο ΚαΠα-Π) (υπ' αριθμ 2350/14-11-88 Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας).
Αντικείμενο
Η μελέτη & προαγωγή των υγιών οικογενειακών σχέσεων και των δικαιωμάτων του παιδιού
Η μελέτη της οικογένειας σε ψυχο-κοινωνική κρίση που συνδέεται με θυματοποίηση παιδιού
Η ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης της γονικής επικινδυνότητας
Η επιδημιολογική και κλινική προσέγγιση της ΚαΠα-Π ως προβλήματος δημόσιας υγείας
Η ανάπτυξη εφαρμογών πρόληψης στην κοινότητα
Η προαγωγή της υγείας και των δικαιωμάτων του παιδιού (οικογένεια, σχολείο, κοινότητα)

Έργο: ερευνητικό, κλινικό, εκπαιδευτικό
Α. Κλινικό έργο
Διαγνωστική–θεραπευτική αντιμετώπιση & αποκατάσταση όλων των μορφών ΚαΠα-Π
Εξειδικευμένες συμβουλευτικές, διασυνδετικές & υποστηρικτικές υπηρεσίες σε επαγγελματίες & φορείς σε συνεργασία με άλλους φορείς μετά από παραπομπές/αυτό-παραπομπές (Πρόγραμμα διασυνδετικής Η1-13)
Συνεργασία σε εποπτείες περιστατικών κακοποίησης (Κοινωνικές Υπηρεσίες, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα)
Παρεμβάσεις σε δομές (όπως ορφανοτροφεία)
Προ-δικαστική διερεύνηση αναφορών ΚαΠα-Π
Παροχή δωρεάν νομικής στήριξης σε μη έχοντες (παιδιά-οικογένειες)
Β. Εκπαίδευση
Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση επαγγελματιών «πρώτης γραμμής»
Ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινής γνώμης και τροποποίηση σχετικών κοινωνικών στάσεων & συμπεριφορών
Εκδόσεις, δημοσιεύσεις, εγχειρίδια και κατευθυντήριες γραμμές, οργάνωση συνεδρίων & σεμιναρίων, παραγωγή υλικού, και συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης άλλων φορέων
Εξειδικευμένη βιβλιοθήκη ανοικτή σε επαγγελματίες και φοιτητές
Συμμετοχή σε σειρά διεθνών Οργανισμών και Επιστημονικών Ενώσεων
Κέντρο Πληροφόρησης φορέων σε θέματα κακοποίησης & δικαιωμάτων Παιδιών & παιδικής προστασίας
Γ. Έρευνα: Επιδημιολογική/Δημογραφική και Κλινική
Μελέτη δημιουργίας επιδημιολογικών εργαλείων διαρκούς επιτήρησης της επίπτωσης κρουσμάτων κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών
Ποσοτικές & ποιοτικές μελέτες για ενδο-οικογενειακή σεξουαλική παραβίαση, χρήση της σωματικής τιμωρίας στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, αναζήτηση παραγόντων υψηλού κινδύνου για σωματική ΚαΠα-Π, στάσεις και πρακτικές αντιμετώπισης ομάδων επαγγελματιών, επιπτώσεις της ιδρυματικής περίθαλψης στα παιδιά, αιμομιξία & εν γίνει σεξουαλική παραβίαση μέσα στην οικογένεια
Μελέτες έρευνας–δράσης στις συνέπειες κακομεταχείρισης παιδιών αλλά και στην όλη λειτουργία της οικογένειας, με ταυτόχρονη παροχή διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών
Μελέτες του συστήματος παιδικής προστασίας στην Ελλάδα (μέρος των οποίων ήδη εξελίχθηκαν σε προγράμματα παρέμβασης σε ιδρύματα και στη δημιουργία καινοτόμων δομών)
Προγράμματα εκπαίδευσης–δράσης, με κύριο άξονα το πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης επαγγελματιών για την αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων ενδο-οικογενειακής βίας προς το παιδί
Σύνδεση ερευνητικών αποτελεσμάτων με την κοινωνική πολιτική μέσα από τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, προκειμένου να υιοθετηθούν θεσμικά μέτρα, να ανανεωθούν και να εμπλουτιστούν οι εφαρμοζόμενες πολιτικές & δράσεις

Συνεργασίες με Ευρωπαϊκούς φορείς για την εκπόνηση Ευρωπαϊκών, διακρατικών, ερευνητικών προγραμμάτων στο πεδίο της παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού.