ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

Περίληψη του Προγράμματος με τίτλο "Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών {Κωδικός MIS 372071}"

Το πρόγραμμα  "Ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης, διάγνωσης, διαχείρισης και παρακολούθησης της ΚαΠα-Π" υλοποιείται στη βάση τριών (3) διακριτών αλλά άμεσα αλληλοσυνδεόμενων Υποέργων και συγκεκριμένα:
ΥΕ1: Συντονισμένες ενέργειες (ΕΝ) για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΚαΠα-Π:
       Ενέργεια 1: Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης & Διαχείρισης ΚαΠα-Π
       Ενέργεια 2: Προετοιμασία Σύστασης ΕΣΑ ΚαΠα-Π
       Ενέργεια 3: Δράσεις Δικτύωσης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού
       Ενέργεια 4: Δράσεις Διάδοσης και Ενίσχυσης της Βιωσιμότητας
       Ενέργεια 5: Επιστημονική Επίβλεψη και Παρακολούθηση Προόδου Υλοποίησης
ΥΕ2: Κατασκευή, Ανάρτηση και Τεχνική Υποστήριξη ΕΣΑ ΚαΠα-Π
ΥΕ3: Προμήθεια εξοπλισμού

Το Υποέργο (ΥΕ1), με τίτλο "Συντονισμένες ενέργειες για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΚαΠα-Π"  το πρώτο και βασικό από τα τρία Υποέργα του προγράμματος με τίτλο "Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών {Κωδικός MIS 372071}", στοχεύει μέσα από την υλοποίηση σειράς πέντε διακριτών και αλληλοσυνδεόμενων μεταξύ τους ενεργειών:

Στο σχεδιασμό, την πιλοτική εφαρμογή και την αξιολόγηση του Εθνικού Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης & Διαχείρισης περιστατικών ΚαΠα-Π και του Οδηγού Εφαρμογής για Επαγγελματίες

Στην πιλοτική λειτουργία, την αξιολόγηση και την διασύνδεση του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς (ΕΣΑ) Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών (ΚαΠα-Π), {που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 2 (ΥΕ2) και του Υποέργου 3 (ΥΕ3), στην βάση της μελέτης ωρίμανσης "Μελέτη δημιουργίας επιδημιολογικών εργαλείων διαρκούς επιτήρησης της επίπτωσης κρουσμάτων κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών" (ΙΥΠ,2008) καθώς και του Εγχειριδίου Λειτουργίας & Χρήσης ΚαΠα-Π για Επαγγελματίες

Στην υλοποίηση δράσεων Δικτύωσης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων της διασύνδεσης του Δικτύου με υπάρχοντα δίκτυα {( Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. (Υπ. Δικαιοσύνης), το "Άτυπο Εθνικό Δίκτυο για την Πρόληψη της ΚαΠα-Π" (ΙΥΠ) και το Δίκτυο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας Μεταξύ των Μαθητών στο Σχολείο» (ΕΨΥΠΕ)} και της εκπαίδευσης επαγγελματιών στους τομείς της Υγείας, της Πρόνοιας, της Δημόσιας Τάξης, της Δικαιοσύνης, της Εκπαίδευσης, στην εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης & Διαχείρισης ΚαΠα-Π και στη χρήση του ΕΣΑ ΚαΠα-Π (και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης)

Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σειράς δράσεων διάδοσης των στόχων και των αποτελεσμάτων του Υποέργου αλλά και του προγράμματος στο σύνολο της και ανάληψη πρωτοβουλιών για την βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων αυτών, την ευρύτερη δυνατή αποδοχή και χρήση του Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης & Διαχείρισης ΚαΠα-Π και του ΕΣΑ ΚαΠα-Π