ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχοι του Προγράμματος με τίτλο "Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών {Κωδικός MIS 372071}" Το Πρόγραμμα αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα σύνολο εφαρμόσιμων πρακτικών και μεθόδων που θα προκύψουν μέσα από την υλοποίηση ενός πλέγματος αλληλοσυνδεόμενων ενεργειών για μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών σε εθνικό, τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα μέσω της καθιέρωσης του Εθνικού Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης & Διαχείρισης ΚαΠα-Π και της συνακόλουθης τήρησης ενός Ενιαίου Αρχείου Κρουσμάτων το Εθνικό Σύστημα Αναφοράς ΚαΠα-Π προσβλέπει, βάση των οριζόντιων προβλεπόμενων δράσεων, να ωφελήσει τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες μέσω:

  • Της εκπαίδευσης των επαγγελματιών που απασχολούνται στους τομείς της Υγείας, της Πρόνοιας, της Δημόσιας τάξης, της Δικαιοσύνης, της Εκπαίδευσης, στον Οδηγό Εφαρμογής για επαγγελματίες βάσει του Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης ΚαΠα-Π 
  • Της εκπαίδευσης των επαγγελματιών στους τομείς της Υγείας, της Πρόνοιας, της Δημόσιας τάξης, της Δικαιοσύνης, της Εκπαίδευσης, στη χρήση του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς (ΕΣΑ) Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών μέσω του Εγχειριδίου Λειτουργίας & Χρήσης για Επαγγελματίες
  • Της διασύνδεσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής ΕΣΑ ΚαΠα-Π με ανάλογες εφαρμογές οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη: «e-pronoia για τον πολίτη» Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
  • Της διασύνδεσης του Δικτύου Οργανισμών και Υπηρεσιών στους τομείς Υγείας, Πρόνοιας, Δημόσιας τάξης, Δικαιοσύνης και Εκπαίδευσης με τα υπάρχοντα Δίκτυα ( Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α. (Υπ. Δικαιοσύνης), το «Άτυπο Εθνικό Δίκτυο για την Πρόληψη της ΚαΠα-Π»(ΙΥΠ) και το Δίκτυο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας Μεταξύ των Μαθητών στο Σχολείο» (ΕΨΥΠΕ)