Διεθνεις Συμβασεις

«Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα, προκειμένου να προστατεύσουν το παιδί από κάθε μορφή βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών σωματικών ή πνευματικών, εγκατάλειψης ή παραμέλησης, κακής μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανόμενης της σεξουαλικής βίας, κατά το χρόνο που βρίσκεται υπό την επιμέλεια των γονέων του ή του ενός από τους δύο, του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο το έχουν εμπιστευθεί».

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ν. 2101/1992, αρ. 19. παρ. 1.

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (κυρωτικός νόμος 2101/1992)

Πού μπορώ να τη διαβάσω:

http://www.unicef.gr/reports/symb.php#list

* Ειδικά τα άρθρα 2, 3, 9, 12, 19, 20, 23, 26, 34, 35, 39.

2ο Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για την Πώληση Παιδιών, Παιδική Πορνεία και Παιδική Πορνογραφία (κυρωτικός νόμος 3625/2007)

Πού μπορώ να το διαβάσω:

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y...

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση (κυρωτικός νόμος 3727/2008)

Πού μπορώ να τη διαβάσω:

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/Source/LanzaroteConvention_gr.pdf

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού (κυρωτικός νόμος 2502/1997)

Πού μπορώ να τη διαβάσω:

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/160.htm

Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 182 για την Απαγόρευση των Χειρότερων Μορφών Εργασίας των Παιδιών και την Άμεση Δράση για την Εξάλειψή τους (κυρωτικός νόμος 2918/2001)

Πού μπορώ να τη διαβάσω:

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182

* Ειδικά το άρθρο 3.

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος (2000) και το Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Διακίνησης Προσώπων, ιδιαίτερα Γυναικών και Παιδιών (κυρωτικός νόμος 3875/2010)

Πού μπορώ να τη διαβάσω:

http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/VIOLENCE/%CE%9D%20%203875-2010%20trafficking.pdf

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία,

Πού μπορώ να τη διαβάσω:

http://www.disabled.gr/lib/?p=51243

* Ειδικά το άρθρο 7.

Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Πού μπορώ να τη διαβάσω:

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Πού μπορώ να τη διαβάσω:

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm