Συντονισμενες ενεργειες για την ολοκληρωμενη προσεγγιση της ΚαΠα-Π

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1
Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης & Διαχείρισης ΚαΠα-Π: Αντικείμενο της ΕΝ1 είναι η δημιουργία εθνικού Πρωτοκόλλου προσέγγισης και αντιμετώπισης της ΚαΠα-Π, με στόχο την προώθηση υιοθέτησης και εφαρμογής κοινής μεθοδολογίας για τη διαχείριση περιστατικών ΚαΠα από όλους τους δυνητικά εμπλεκόμενους επαγγελματίες, υπηρεσίες και οργανισμούς.
Μεθοδολογία υλοποίησης της ΕΝ1: Η υλοποίηση της ΕΝ1 προγραμματίζεται μέσω της κατανομής των εργασιών σε τέσσερα πακέτα εργασίας (ΠΕ), ως ακολούθως:
ΠΕ1: Δημιουργία του Εθνικού Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης & Διαχείρισης ΚαΠα-Π
ΠΕ2: "Οδηγός Εφαρμογής του Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης ΚαΠα-Π για Επαγγελματίες" (στον οποίο θα περιλαμβάνονται βήμα-προς-βήμα οδηγίες για επαγγελματίες, και ο οποίος θα αποτελέσει το κύριο έγγραφο αναφοράς κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στην οποία θα κληθούν να συμμετέχουν επαγγελματίες και από τις 13 περιφέρειες)
ΠΕ3: Πιλοτική εφαρμογή Πρωτοκόλλου (διάρκειας 6 μηνών, στις 13 περιφέρειες της χώρας από επιλεγμένους αντιπροσωπευτικούς οργανισμούς και υπηρεσίες, όπου απασχολούνται επαγγελματίες που θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την σχετική εκπαίδευση)
ΠΕ4: Αξιολόγηση Πρωτοκόλλου και αναθεώρηση, εφόσον χρειαστεί (εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση ποιότητας, πληρότητας, αποτελεσματικότητας και λειτουργικότητας των προβλεπόμενων από το Πρωτόκολλο διαδικασιών για τον εντοπισμό τυχόν δυσκολιών).

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2
 Προετοιμασία Σύστασης Εθνικού Συστήματος Αναφοράς ΚαΠα-Π: Αντικείμενο της ΕΝ2 συνιστά ο σχεδιασμός της δομής και της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Αναφοράς ΚαΠα-Π (βάσει της μελέτης ωρίμανσης "Μελέτη δημιουργίας επιδημιολογικών εργαλείων διαρκούς επιτήρησης της επίπτωσης κρουσμάτων κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών" που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του ΙΥΠ, 2008) και η πιλοτική του λειτουργία.
Μεθοδολογία υλοποίησης ΕΝ2: Η υλοποίηση της ΕΝ2 προγραμματίζεται μέσω της κατανομής των εργασιών σε πέντε πακέτα εργασίας (ΠΕ), ως ακολούθως:
ΠΕ1: Προπαρασκευαστική φάση υλοποίησης ΕΣΑ ΚαΠα-Π (η επιλογή των μεταβλητών προς καταγραφή που θα ενσωματωθούν στο σύστημα).
ΠΕ2: "Εγχειρίδιο λειτουργίας και χρήσης του ΕΣΑ ΚαΠα-Π για Επαγγελματίες" (όπου θα περιγράφονται βήμα-προς-βήμα όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για τους επαγγελματίες ως τελικούς χρήστες της ηλεκτρονικής εφαρμογής και που θα αποτελέσει το δεύτερο βασικό έγγραφο αναφοράς για την εκπαίδευση επαγγελματιών στις 13 περιφέρειες της χώρας).
ΠΕ3:  Πιλοτική λειτουργία ΕΣΑ ΚαΠα-Π (Το e-ΕΣΑ ΚαΠα-Π θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία για διάστημα έξι μηνών, κατά το οποίο θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή με πραγματικά δεδομένα επαγγελματίες από όλες τις περιφέρειες, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση και θα συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του Πρωτοκόλλου).
ΠΕ4: Αξιολόγηση πιλοτικής εφαρμογής ΕΣΑ ΚαΠα-Π (εσωτερική και εξωτερική με στόχο τον έλεγχο της ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας του συστήματος όσον αφορά την ποιότητα των δεδομένων, αλλά και όσον αφορά τα τεχνικά της χαρακτηριστικά και τη φιλικότητα προς το χρήστη).
ΠΕ5: Διασύνδεση ΕΣΑ ΚαΠα-Π με άλλες πλατφόρμες 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3
Δράσεις Δικτύωσης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού
Η αποδοχή από τους σχετικούς φορείς, υπηρεσίες και επαγγελματίες συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του Πρωτοκόλλου και την αποτελεσματική λειτουργία του ΕΣΑ ΚαΠα-Π, ακόμα και για τις περιπτώσεις όπου η αναφορά της ΚαΠα-Π είναι υποχρεωτική δια νόμου (όπως ισχύει για τους/τις εκπαιδευτικούς σύμφωνα με το Ν. 3.500/2006, άρθρο 23). 
Μεθοδολογία υλοποίησης ΕΝ3: Η υλοποίηση της ΕΝ3 προγραμματίζεται μέσω της κατανομής των εργασιών σε τέσσερα πακέτα εργασίας (ΠΕ), ως ακολούθως:
ΠΕ1: Προπαρασκευαστικό στάδιο σύστασης Δικτύου (εντοπισμός και καταγραφή των επιλέξιμων οργανισμών και υπηρεσιών που θα προσκληθούν να συμμετέχουν στο Δίκτυο)
ΠΕ2: Δίκτυο Οργανισμών & Υπηρεσιών (ενέργειες δικτύωσης μεταξύ των οποίων και τρεις συναντήσεις της ολομέλειας καθώς και ενέργειες διασύνδεσης με άλλα σχετικά δίκτυα. Μεταξύ των κύριων στόχων του Δικτύου θα ενταχθούν η επίτευξη συμφωνίας από τους φορείς-μέλη για υιοθέτηση και εφαρμογή του Πρωτοκόλλου και για χρήση του ΕΣΑ ΚαΠα-Π. Επίσης, μέσω του Δικτύου, 400 επαγγελματίες από τους Φορείς-μέλη θα προσκληθούν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου και τη χρήση του ΕΣΑ ΚαΠα-Π καθώς και στην πιλοτική εφαρμογή και λειτουργία αντίστοιχα)
ΠΕ3: Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού (Σχεδιασμός και υλοποίηση 16 εκπαιδεύσεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα στις 13 περιφέρειες όπου θα κληθούν να συμμετέχουν συνολικά 400 επαγγελματίες απασχολούμενοι σε φορείς-μέλη του Δικτύου)
ΠΕ4: Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εκπαιδεύσεων (λαμβάνοντας μετρήσεις πριν την έναρξη και μετά τη λήξη της εκπαίδευσης προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις ή δυσκολίες στη διαδικασία ή/και παραλείψεις στον Οδηγό και το Εγχειρίδιο για τους επαγγελματίες και να γίνουν ανάλογα διορθώσεις).

 * Συμβουλευτείτε το Εθνικό Ευρετήριο Οργανισμών και Υπηρεσιών διαχείρισης περιστατικών ΚαΠα-Π

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4
Δράσεις Διάδοσης και Ενίσχυσης της Βιωσιμότητας της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης Διερεύνησης, Διάγνωσης, Διαχείρισης και Παρακολούθησης της ΚαΠα-Π
Συστηματική και αποτελεσματική γνωστοποίηση της σκοπιμότητας, των στόχων και των ενεργειών της πράξης, των παραγόμενων υλικών, των εκπαιδεύσεων, των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής του Πρωτοκόλλου και του ΕΣΑ ΚαΠα-Π σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης. 
Μεθοδολογία υλοποίησης Ενέργειας 4: Η υλοποίηση της ΕΝ4 προγραμματίζεται μέσω της κατανομής των εργασιών σε δύο πακέτα εργασίας (ΠΕ), ως ακολούθως:
ΠΕ1: Προπαρασκευαστικό στάδιο  
ΠΕ2: Δράσεις Διάδοσης

*Διαβάστε το Newsletter Τεύχος 1

*Διαβάστε το Newsletter Τεύχος 2

*Συμβουλευτείτε το Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την ΚαΠα-Π

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5

Επιστημονική Επίβλεψη και Παρακολούθηση Προόδου Υλοποίησης